پیشنهاد مطالعاتی مبعث

کتاب نیستان به مناسبت مبعث بسته پیشنهادی زیر را تقدیم می کند. دوره ۷ جلدی پویش پیامبر (ص). سید مجتبی حسینی گفت بگو می گویم. محمدرضا زائری خدا کند تو بیایی. سید مهدی شجاعی

روایتی پر حادثه و معمایی

هوا کمی گرفته بود، بی‌آنکه ابری در کار باشد. غبار بود و همه چیز را محو می‫کرد. باد می‌آمد و کاه می‫آورد. بابا دستمال سرخ چهار خانه‌اش را بسته بود به سرش. با چارشاخ دور خرمن را برمی‫گرداند روی آن. همه‌اش ایراد می‫گرفت. ـ هیچ معلومه که چطور می‫رونی؟ همه جا کوتاه بلنده. ـ هی […]

مرز میان جنگ و زندگی

آدم شویی از جزء به کل رسیدن نیست، با جزء به کل هویت بخشیدن است. جزیی که نبودش به جوهر کل لطمه می‌زند. البته اگر بیش از حدِ درکم با شخصیت‌هایم قاطی می‌شدم، سکندری می‌خوردم و نوعی توهین به شعور مخاطب هم به حساب می‌آمد. این جاست که تآمل بر معرفت شهدا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر قلمداد […]