راهنماکتاب داستان کوتاه

۹۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب «راهنماکتاب داستان کوتاه» را مهدی پوررضائیان برای آموزش نگارش داستان کوتاه تالیف کرده است.

وی در مقدمه‌ای جذاب بر این کتاب با عنوان «نون و چشمک» در این زمینه می نویسد: نویسندگان برخلاف دیگران، دو نوع خواب مـی‌بیننـد: خـواب‌هـایی در اتـاق خواب؛ و خواب‌هایی در اتاق کار. خواب‌هـاي نـوع اول، عـام و رؤیانهـاد اسـت و خواب‌هاي نوع دوم، خاص و هنرنهاد. خواب‌هاي نوع اول، دیدنی‌اند و خواب‌هاي نوع دوم، هنري. این هر دو نوع خواب، ساختار داستانی دارند با ایـن تفـاوت کـه خواب‌هاي رؤیانهاد را با چشمان بسته می‌بینیم ولـی خـواب‌هـاي هنرنهـاد را بـا چشمان باز. خواب‌هاي رؤیانهاد، ما را می‌نویسند ولی خواب‌هـاي هنرنهـاد را مـا می‌نویسیم.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده