سید مجتبی حسینی

نویسنده

سید مجتبی حسینی از نوجوانی دروس حوزوی را آغاز نمود و در سن سی سالگی به درجه اجتهاد رسید. هم‌زمان کارشناسی راه و ساختمان، کارشناسیارشد معماری و کارشناسیارشد فلسفه علم را نیز به پرونده علمی خود افزود. از این مهندس اسلام‌شناس تاکنون بیش از بیست تألیف در حوزه دین‌پژوهی و بیش از هزار ساعت سخنرانی منتشر شده است.


Customer Support

همه ی کتاب های این نویسنده