کتاب گویای قابوسنامه

۶۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب «قابوسنامه» که از آثار ادبی مهم و قابل تامل در ادبیات فارسی به شمار می‌رود، کتابی است پندگونه که با موضوع آیین زندگی توسط امیر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وُشمگیر بن زیار در سال ۴۷۵ هجری قمری تالیف شده است. اهمیت این متن مکتوب در آن است که به شکلی موسع و قابل اعتنا از پندنامه‌ها و اندرزهای ایران باستان، در باب اهمیت سخن، اهمیت خرد و تأکید بر اعتدال نکات در خور توجهی می‌شنویم که بسیاری از آنها در همین روزگاران نیز محل توجه و اعتنای بسیاری است.

نویسنده

تاریخ چاپ