پروانه بیدارگر

250,000 

پروانۀ بیدارگر، یک شعر-داستان بلند است؛ البته بلند در مقیاس شعر نه در مقیاس داستان. شعر در وزن فاعلات (وزن مثنوی معنوی) است و چند بیت آغازین، گشایندۀ کلام و باب ورود به داستان اصلی می باشند. داستان، چند لایه است، یعنی می توان آن را چند بار خواند/شنید، هر بار از یک زاویه.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده