نیم من بوق

۷۲۰,۰۰۰ ریال

در زمان‌های بسیار دور، هنگامی که پادشاه مشغول جمع‌آوری مالیات از سرزمین‌های تحت حکمرانیاش بود؛ فرستاده یکی از شهرها از پادشاه تقاضایی میکند. فرستاده چند سئوال مطرح میکند که وزیران پادشاه پاسخ دهند و میگوید اگر توانستید پاسخ دهید که شما داناترید و مالیات حق شما ولی اگر نتواستید یعنی ما داناتریم و مالیات نمیدهیم. پادشاه قبول میکند و چهل روز فرصت میگیرد برای این که وزیران جواب سئوال‌ها را پیدا کنند.

نویسنده

تاریخ چاپ

,

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ