نیم خورده درندگان

۴۷۰,۰۰۰ ریال

روزگار درد را تمامی نیست. مگر نه اینکه انسان در رنج و ضعف آفریده شده است؟ مگر نه اینکه به حکم قرعه، «بارِ امانت» به شانه‌ی نحیف دارد؟ از درد نگفتن، خود درد است. زیستِ هنرمند، اثرش را می‌سازد و او را به گواه می‌گیرد. ناخودآگاهش، اثر را به ادراک حس تبدیل می‌کند. اثر بدون ناخودآگاه و بدون احساس، ضمیر خفته و خیال خام دارد. بی درد است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ