مهارت هماهنگی چشم و دست

۵۹۰,۰۰۰ ریال

• تقویت دقت و هماهنگی چشم و دست در ترسیم شکل های ساده
• کنترل مداد و ترسیم خطوط در اتصال نقطه ها به یکدیگردر جهات مختلف
• تقویت عضلات کوچک دست و مهار حرکات اضافی دست در هنگام نوشتن
• کنترل و هدایت مداد در مسیرهای موازی ، منحنیبا فواصل مختلف در مازها
• آشنایی مقدماتی برای با شیوه نوشتن حروف الفبای فارسی و لوحه نویسی
• یادگیری نوشتن صحیح الگوی کلی الفبای فارسی

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ