معبر به آخرالزمان

۳۳,۰۰۰ ریال

«دانیال» قهرمان کتاب، افسردۀ مشوشی است که سالها در خارج کشور زندگی نا بسامانی داشته، اما از آن همه زینت و شکوه و ثروت و مال باد آورده و یک ازدواج ناموفق زده شده و مصائب جهانی را زیر سر سیاستهای پیچیده زندگی غربی می بیند، بالاخره روزی دل به دریا می زند و با چمدانی پول به میهن باز میگردد.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ