میترا عبداللهی

نویسنده

کارشناس ارتباط تصویری دانشگاه هنر۱۳۷۵

کارشناس ارشد تصویرسازی دانشگاه تهران۱۳۷۸


Customer Support

همکاری با مطبوعات از سال ۷۳

تصویرگری بیش از۷۰ عنوان کتاب

عضو دایم و بازرس یک دوره ی انجمن تصویرگران

شرکت درده ها نمایشگاه های گروهی در ایران و خارج از کشور

تدریس در دانشگاه علمی کاربردی و جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۸۷ تا۱۳۹۰

شرکت در ورک شاپ های هستی, زنان شاهنامه,کتاب وکتاب خوانی و تقویم مارکو پولو سفارت ایتالیا

همه ی کتاب های این نویسنده