موضوع «آثار احمد عزيزی»

طغیان ترانه

طغیان ترانه

احمد عزیزی 

دفتر سوم از مجموعه آثار احمد عزیزی به همه مثنویهای او اختصاص دارد. بسیاری از منتقدین معتقدند که آغاز شهرت عزیزی با مثنویهای بلند و عمیق و عرفانیاش بوده است. مضامین کتر شنیده شده

بیشتر بخوانید »
ناودان الماس

ناودان الماس

احمد عزیزی 

شاید کمتر کسی است که بداند احمد عزیزی شعر نو هم سروده است. ناودان الماس که درست چند ماه پیش از بیماری شاعر به چاپ رسید و دفتر چهارم از مجموعه آثار است همه

بیشتر بخوانید »
قوس غزل

قوس غزل

احمد عزیزی 

قوس غزل همه غزل‌های احمد عزیزی است. دفتر دوم از مجموعه آثار. تلفیق سبک هندی و نگاه لطیف این گونه با زبان معاصر از مهمترین ویژگیهای غزل‌های احمد عزیزی است. بس که شد زنگار

بیشتر بخوانید »
یک لیوان شطح داغ

یک لیوان شطح داغ

احمد عزیزی 

احمد عزیزی را بیشک میتوان پایه‌گذار شیوه ادبی شطح‌نویسی در تاریخ معاصر ایران دانست. گونه‌ای از نثر که بسیار از نثرادبی غنیتر است. چه از حیث محتوا و چه از حیث زبان. در این

بیشتر بخوانید »