مریم راهی  • متولد ۱۳۵۹، تهران
  • کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی
  • مدرس زبان انگلیسی
  • نویسنده مجلات

تألیفات:
۱. دو چشم بر آسمان
۲. برپا
۳. یوما