فاطمه سلیمانی ازندریانیلیسانس اقلیم شناسی

عضو تحریریه فصل نامه دانشجویی تمدن ۱۳۸۲-۱۳۸۴

عضو تحریریه گاهنامه کوثر پیام مهر – نشریه داخلی مؤسسه خیریه فاطمه زهرا (س)

برگزیده چهاردهمین دوره همایش سوختگان وصل(در مدارماه… ویژه مدافعان حرم)

برگزیده همایش جلوه سوگ

برگزیده همایش گنج پنهان

داور جشنواره نسیم کلمات

نامزد هفتمین دوره جشنواره ادبی پروین اعتصامی