پرویز خرسند“پرویز خرسند” همراه و همگام دکتر علی شریعتی، سخنران مشهور حسینیه ارشاد، نویسنده آثاری خواندنی در تاریخ و ادبیات و محقق شاهنامه است.