قربان ولیئی“قربان ولیئی متولد ۱۳۴۹ شهر صحنه است
او دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس دارد
از آثارش ترنم داوودی سکوت برنده جایزه کتاب سال و باید نوشت نام تو را با پرنده‌ها رنده جایزه کتاب فصل شده است”