مهدی پوررضاییان“تولد، مرا با یتیمی آشنا کرد؛
تحصیل، با غریبی؛
و تئاتر، با تنهایی.
اخیرا خواهش کرده ام مرگ بیاید مرا به زندگی معرفی کند.”