جشن امضای رمان «دایره ها»

کتابفروشی ثالث برگزار می کند:

جشن امضای رمان «دایره ها» اثر حمید نورشمسی.

زمان: چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه. ساعت ۱۷

خیابان کریمخان. کتابفروشی ثالث