کوتاه با داستان. شب داستان خوانی به میزبانی سید مهدی شجاعی

کتاب نیستان با همکاری فرهنگ سرای اندیشه برگزار می کند:
کوتاه با داستان
شب داستان خوانی به میزبانی سید مهدی شجاعی
با حضور: احمد دهقان. سعیده شفیعی. نسیم عرب امیری
یکشنبه ۷ مرداد ماه. ساعت ۱۸٫ فرهنگ سرای اندیشه
خیابان شریعتی. نرسیده به پل سیدخندان. بوستان اندیشه. فرهنگ سرای اندیشه.
ورود برای عموم آزاد است