به دلیل تشدید کسالت؛ حضور سید مهدی شجاعی در نمایشگاه کتاب منتفی شد

انتشارات نیستان که پیش از این خبر حضور این نویسنده در غرفه نیستان را برای روزهای دوشنبه و چهارشنبه اعلام کرده بود، گفت:
قرار دیدار بر اساس اظهار علاقه متقابل نویسنده و مخاطبان آثارآن تنظیم و اعلام شده بود، اما متغیر و غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت ایشان گاهی به ناگزیر، برنامه های قطعی شان را دچار اختلال می کند.
انتشارات نیستان اظهار امیدواری کرد که تا روز چهارشنبه وضعیت جسمی ایشان در حضور در نمایشگاه و دیدار با مخاطبین بهبود پدا کند