مراکز توزیع

تهران و کل ایران: ققنوس.  ۰۲۱۶۶۴۰۸۶۴۰

آبادان: دارالکتاب سعید. ۰۶۳۱۴۴۳۰۸۵۶-۰۶۳۱۴۴۲۱۸۵۷

آمل: شهر کتاب. ۰۱۱۴۴۲۴۱۱۵۵

اراک: فروشگاه آیه. ۰۸۶۳۲۲۲۱۶۵۳

اراک: کافه کتاب پرچین. ۰۸۶۳۲۲۴۶۰۶۳

اراک: پاتوق کتاب. ۰۸۶۳۳۶۷۵۵۹۲

اردبیل: کتاب ولایت. ۰۴۵۱۲۲۵۳۸۰۰

اردبیل: پاتوق کتاب. ۰۴۵۳۳۲۶۰۳۱۴

ارومیه: پاتوق کتاب. ۰۴۴۳۲۳۵۴۵۲۲

ارومیه: کتاب عصر ظهور ۰۹۱۴۱۴۷۰۲۱۷

ارومیه: گالری لوح و قلم. ۰۴۴۳۲۲۲۷۸۶۶

ارومیه: شهر کتاب. ۰۴۴۳۳۴۷۵۷۵۷

اصفهان: فرهنگستان اندیشه. ۰۳۱۳۶۲۴۶۰۰۲

اصفهان: جنگل. ۰۳۱۵۳۶۲۸۶۶۲۴

اصفهان: خوارزمی. ۰۳۱۳۲۲۲۲۶۱۲

اصفهان: گلفام. ۰۳۱۳۲۲۲۴۲۱۳ – ۰۳۱۳۲۲۲۴۲۰۱

اصفهان: پاتوق کتاب. ۳۳۳۷۱۶۹۲۰۳۱

اصفهان: کتاب‌فروشی امام خمینی. ۰۹۱۳۳۶۸۱۳۸۰

اهواز: فروشگاه محام. ۰۶۱۳۳۳۷۹۰۷۳

اهواز: جعفری (کودک). ۰۶۱۳۴۴۵۴۵۴۸

اهواز: رشد. ۰۶۱۳۲۲۱۷۰۰۰

اهواز: فروشگاه کتاب ‌شرق. ۰۶۱۳۲۲۱۰۲۵۴ – ۰۶۱۳۲۲۳۰۵۵۴

اهواز: فروشگاه کتاب‌سرای رشد. ۰۶۱۴۲۲۴۵۱۱۹-۰۶۱۴۲۲۴۱۰۱۲

اهواز: کتاب اسوه. ۰۶۱۱۲۹۲۳۳۱۵

اهواز: پاتوق کتاب صفاری. ۰۶۱۳۲۲۳۸۰۰

ایران: فدک ۰۳۱۳۳۳۵۱۲۰۷

ایلام: پاتوق کتاب. ۰۹۱۹۹۲۷۷۵۵۶

بابل: فروشگاه کانون. ۰۱۱۳۲۲۲۰۱۴۶

بابل: کودک‌آموز (۱). ۰۱۱۳۲۱۹۸۷۱۴

بابل: کودک‌آموز (۲). ۰۱۱۳۲۳۱۰۷۵۵

بابل: کتاب‌فروشی شب‌تاب. ۰۱۱۳۲۲۶۰۳۲۴

بابل: خانه کتاب داستان. ۰۱۱۱۳۲۳۹۵۰۰

بابل: کتاب مهتاب. ۰۱۱۱۲۱۹۸۹۰۸

بابلسر: شهر کتاب. ۰۱۱۳۵۲۹۱۳۸۱

بجنورد: اندیشه سبز. ۰۵۸۳۲۷۲۱۵۳۶

بندر‌عباس: پاتوق کتاب. ۰۷۶۳۳۶۱۷۵۵۷

بوشهر: کافه کتاب. ۰۷۷۳۳۵۴۰۵۰۰

بوشهر: کتاب‌سرای باران ۰۷۷۱۲۵۳۶۰۱۸

بوشهر: پاتوق کتاب. ۰۹۱۷۶۶۷۱۵۵۴

بهشهر: شهر کتاب. ۰۱۱۳۴۵۳۵۴۳۶

بیرجند: فروشگاه اندیشمند. ۰۵۶۳۲۴۴۱۷۴۲

بیرجند: پاتوق کتاب. ۰۵۶۳۲۴۲۰۰۷۸

تبریز: کتاب‌فروشی آرمان‌شهر. ۰۴۱۱۵۵۶۳۴۶۷

تبریز: پاتوق کتاب. ۰۴۱۳۵۵۷۶۰۰۰

تبریز: فروشگاه حامد. ۰۴۱۳۵۵۷۱۶۸۵

تنکابن: شهر کتاب. ۰۱۱۵۴۲۲۹۵۳۰-۰۱۱۵۴۲۲۹۵۴۰

تهران: انتشارات امیری. ۷۷۵۳۱۵۵۴

تهران: انتشارت دانشمندان کوچک. ۰۹۱۲۴۴۱۳۰۰۹

تهران: فروشگاه اکسیر (رباط‌کریم). ۵۶۴۲۳۳۹۰-۵۶۴۲۰۳۷۴

تهران: انتشارات مهاجر. ۶۶۹۵۲۲۰۰-۶۶۹۵۲۱۹۹

تهران: انتشارات منظومه خرد. ۲۲۴۱۴۹۵۱-۲۲۴۲۰۰۸۶

تهران: فروشگاه اینترنتی شهر کتاب. ۸۸۱۷۱۹۸۳

تهران: انتشارات ناریا. ۳۳۷۸۹۶۲۰

تهران: شهر کتاب گلدیس (افق). ۴۴۲۸۸۶۴۰-۴۴۲۸۹۲۲۰

تهران: انتشارات هیرمند. ۴۴۴۹۹۱۸۷

تهران: پاتوق کتاب. ۸۸۹۱۱۲۱۲

تهران: ترنجستان سروش. ۶۶۴۹۳۶۲۱

تهران: ویترین کتاب. ۲۶۷۰۲۴۱۴

تهران: کتاب رایا. ۶۶۴۱۴۰۴۰

تهران: فروشگاه گل‌ریزان (طبقه‌دوم). ۶۶۹۶۸۰۲۹

تهران: فروشگاه خوارزمی. ۶۴۰۰۷۰۶ – ۶۴۶۰۳۸۸

تهران: فروشگاه چتر (جیحون). ۶۶۴۸۸۱۸۲

تهران: فروشگاه فارابی. ۶۴۱۳۵۳۹

تهران: فروشگاه بیدگل. ۶۶۴۶۳۵۴۵

تهران: فروشگاه ققنوس. ۶۶۴۱۳۷۲۲

تهران: شهر کتاب (مرکزی). ۸۸۴۵۶۹۰۰ – ۸۸۴۰۸۲۸۸

تهران: فروشگاه  فرهنگ (ولیعصر). ۸۸۸۹۰۰۱۶ – ۸۸۹۴۱۶۷۳ – ۸۸۹۴۱۷۱۵

تهران: فروشگاه گل‌ها (المپیک). ۴۴۷۰۷۹۷۲

تهران: نگین ‌(ستارخان‌). ۶۶۵۱۱۲۱۴

تهران: شهر‌ کتاب ‌هفت‌حوض‌ (زرتشت‌). ۷۷۹۱۲۲۰۲ – ۷۷۹۲۰۴۰۰

تهران: شهر کتاب (بخارست). ۸۸۵۵۳۹۸۹

تهران: شهر‌ کتاب ‌ونک ‌(محراب‌ قلم). ۶۶۴۶۵۲۰۱-  ۵-۸۸۷۹۷۲۷۴

تهران: شهر کتاب ابن‌سینا. ۸۸۰۸۰۳۳۰

تهران: کتاب اکباتان. ۴۴۶۶۸۲۶۹

تهران: خانه آبی. ۴۴۷۴۶۵۹۵

تهران: شهر کتاب نور. ۴۴۰۶۵۷۰۲

تهران: شهرکتاب آرین. ۲۲۲۲۷۵۷

تهران: فروشگاه سرزمین کتاب. ۲۲۲۰۴۸۳۸

تهران: کانون کتاب صادقی. ۲۲۲۸۶۶۲۷

تهران: فروشگاه حسینی (نیما). ۲۲۵۷۵۷۳۶

تهران: فروشگاه ارغوان. ۲۲۵۹۳۱۶۵

تهران: شهر کتاب کارنامه. ۲۲۸۵۹۶۹- ۲۲۸۵۹۷۰

تهران:  شهر کتاب پاسداران. ۲۲۵۴۹۵۵۶

تهران: فروشگاه محمدی (نیما). ۲۲۵۴۷۲۷۰

تهران:  شهر کتاب (کاشانک). ۲۲۲۸۲۸۸۱

تهران: باغ کتاب. ۹۶۰۴۵۶۷۶

تهران: فروشگاه بوک‌لند‌. ۲۲۶۶۷۷۱۶-۱۸

تهران: شهر کتاب الماس. ۲۲۹۸۱۰۹۲-۳

تهران: شهر کتاب الف. ۲۲۱۷۹۸۳۸ – ۲۲۱۷۹۸۶۰

تهران: شهر کتاب (سپید). ۷۷۷۲۴۴۰۲

تهران: فروشگاه به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) ۶۶۴۰۱۵۴۳ و ۶۶۴۷۵۱۹۰

تهران: فروشگاه کتاب داستان. ۲۲۵۷۱۷۷۸ – ۲۲۸۷۷۳۶۰

جهرم: کلبه کتاب. ۰۷۱۵۴۲۲۵۶۶۰ – ۰۷۱۵۴۲۲۶۶۴۹

خرم‌آباد: کتاب‌فروشی من و کتاب. ۰۹۱۶۸۶۰۱۶۸۰

خرم آباد: پاتوق کتاب. ۰۹۳۸۹۶۸۹۸۸۴

دزفول: معراج (اندیشه). ۰۶۱۴۲۲۶۱۸۲۱

رشت: مژده. ۰۱۳۳۳۲۲۲۸۷۷ – ۰۱۳۳۳۲۲۳۶۳۷

رشت:  شهر کتاب. ۰۱۳۳۳۱۲۵۷۰۴

رشت: فروشگاه کودک‌آموز. ۰۱۳۳۳۳۴۶۴۵۸

رشت: پاتوق کتاب. ۰۱۳۳۳۳۲۰۶۹۷

رشت: کتاب‌فروشی میثاق. ۰۱۳۱۳۲۶۰۴۱۶۰

رفسنجان: خورشید شب. ۰۳۴۳۴۲۵۳۸۹۰ – ۰۳۴۳۴۲۶۲۹۶۲

زنجان: کتاب‌کده فرهنگ. ۰۲۴۳۳۳۲۴۱۳۲ – ۰۲۴۳۳۳۲۴۵۱۶

زنجان: فروشگاه کمیل. ۰۲۴۱۴۲۵۶۳۰۰

زنجان: پاتوق کتاب. ۰۲۴۳۳۳۶۶۴۲۵

ساری: پاتوق کتاب. ۰۱۱۳۳۲۵۳۰۲۰

ساری: شهر کتاب. ۰۱۱۳۳۲۴۱۳۷۲

ساوه: شهر کتاب. ۰۸۶۴۲۲۲۰۷۳۵

سبزوار: کتاب آسمان. ۰۵۷۱۲۲۲۲۵۹۶

سیرجان: فروشگاه فرهنگستان. ۰۳۴۴۲۲۰۳۲۰۰

شاهرود:  خانه رشد. ۰۲۳۳۲۲۲۷۵۲۰

شیراز: دنیای کتاب. ۰۷۱۳۲۳۳۵۱۶۹

شیراز: فروشگاه شیرازه. ۰۹۳۹۵۴۹۴۹۱۲

شیراز: فروشگاه مرکزی. ۰۷۱۳۶۲۶۹۸۲۶ – ۰۷۱۳۶۲۸۵۵۹۵

شیراز: بانک کتاب. ۰۷۱۳۶۲۹۳۱۲۱

شیراز: کتاب‌فروشی آفتاب‌گردان. ۰۷۱۱۲۳۴۷۸۴۹

شیراز: پاتوق کتاب. ۰۷۱۳۲۳۴۴۶۱۵

شهرکرد: پاتوق کتاب. ۰۳۸۳۲۲۴۳۲۲۲

فسا: فروشگاه جبهه. ۰۷۳۳۳۴۵۳۰۰

قائم‌شهر: فروشگاه سرزمین کتاب. ۰۱۱۴۲۲۰۴۳۰۶

قائم‌شهر: پارس. ۰۱۱۴۲۲۲۲۶۷۱

قزوین: پاتوق کتاب. ۰۲۸۳۳۳۶۲۸۰۶

قزوین: پویا کتاب. ۰۲۸۳۳۳۴۵۵۹۱

قزوین: علامه. ۰۲۸۳۳۲۳۵۳۰۵

قزوین: انتشارات آریا نوین. ۰۲۸۳۳۳۳۳۲۸۷ – ۰۲۸۳۳۳۴۸۹۳۰

قم: فروشگاه خانه کتاب. ۰۲۵۳۷۸۳۷۰۱۲

قم: پاتوق کتاب. ۰۲۵۳۲۹۱۷۷۲۷

قم: پاتوق کتاب. ۰۲۵۳۷۷۳۵۰۰۳

قم: کتابسرای فرهنگ ۰۲۵۳۷۸۴۸۶۶۷

قم: کتاب فردا. ۰۲۵۳۷۷۴۶۹۹۲

قم: موسسه شهید‌کاظمی. ۰۲۵۳۷۸۴۰۸۴۶

کاشان: ساربوک. ۰۳۱۵۵۴۶۶۹۲۰

کاشان: خانه کتاب. ۰۳۱۵۵۴۶۶۹۲۰-۰۳۱۵۵۴۵۰۳۱۳

کاشان: خانه کودک. ۰۳۱۵۵۴۶۹۶۷۸

کرج: پاتوق کتاب. ۰۲۶۳۴۴۸۶۲۵۷

کرج: ندای سبز. ۰۲۶۳۲۲۶۸۷۵۶

کرج: فروشگاه بهمن ۱. ۶۶۴۶۵۰۴۳

کرج: فروشگاه بهمن ۲ . ۰۲۶۳۴۴۳۷۵۳۳

کرج: فروشگاه بهمن ۳ . ۶۶۹۱۰۸۳۹

کرج: فروشگاه بهمن ۴ . ۶۵۲۶۵۷۸۵

کرج: فروشگاه بهمن ۵ . ۶۶۹۱۰۸۳۹

کرج: شهر کتاب. ۰۲۶۳۴۴۹۳۹۷۳

کرج: کتاب‌سرای گنجینه. ۰۲۶۳۳۵۲۱۳۰۸

کرج: کتاب فجر. ۰۲۶۳۲۲۲۸۰۷۹

کرج: فروشگاه قایق کاغذی. ۰۲۶۳۳۴۰۳۶۰۸

کرج: نشر سردارزاده. ۰۲۶۳۳۴۱۲۹۱۱

کرج: شهر کتاب ‌البرز.  ۰۲۶۳۴۲۰۵۹۹۹

کرج: شهر کتاب مهرشهر. ۰۲۶۳۳۴۲۰۸۵۵

کرج: شهر کتاب امید (صادقی). ۰۲۶۳۷۷۰۴۳۰۱۸-۱۹

کرمان: شهر کتاب. ۰۳۴۳۲۲۲۴۶۸۹

کرمان: پاتوق کتاب. ۰۳۴۳۲۲۳۱۴۶۶

کرمانشاه: کتاب‌شهر. ۰۸۳۳۸۳۷۶۱۳۴ – ۰۸۳۳۸۲۵۲۸۶۸

کرمانشاه: پاتوق کتاب. ۰۸۳۳۷۲۳۸۴۱۱

کیش: فروشگاه خط سوم. ۰۷۶۴۴۴۵۳۷۷۱

گرگان: جلالی. ۰۱۷۳۲۲۲۵۴۸۵

گرگان: جنگل. ۰۱۷۳۲۲۲۵۳۷۶

گلستان. پاتوق کتاب. ۰۱۷۳۲۲۳۷۸۸۰

گنبد: کافه سلام. ۰۱۷۳۳۳۳۳۱۶

گنبد: شهر کتاب. ۰۱۷۳۳۵۸۸۹۵۴

مشهد: پاتوق کتاب. ۰۵۱۳۲۲۲۰۱۱۹

مشهد: سپیده ‌باوران (کتاب‌آفتاب). ۰۵۱۳۲۲۳۸۶۱۳ – ۰۵۱۳۲۲۲۲۲۰۴

مشهد: فروشگاه امام. ۰۵۱۳۸۴۵۷۶۸۵ – ۰۵۱۳۸۴۳۰۱۴۷

مشهد: پردیس کتاب. ۰۵۱۳۸۴۸۲۴۲۵

مشهد: به‌نشر. ۰۵۱۳۸۴۱۷۸۰۰ – ۰۵۱۳۸۴۴۹۲۹۲

مشهد: کتاب پارسا. ۰۵۱۳۲۲۵۳۲۹۴

مشهد: کتاب‌کده نردبان آسمان. ۰۵۱۵۵۲۴۳۴۴۴

مهاباد: فروشگاه مهرگان. ۰۴۴۴۲۲۴۰۹۷۵ – ۰۴۴۴۲۲۲۲۴۱۱

همدان: جهان دانش. ۰۸۱۳۲۵۱۲۹۰۵

همدان: شهر کتاب. ۰۸۱۳۸۲۴۶۹۹۹

یاسوج. پاتوق کتاب. ۰۹۱۷۱۴۸۵۲۳۵

یزد: فروشگاه چشمک. ۰۳۵۳۶۲۶۴۷۸۸

یزد: کتابکده گفتگو. ۰۳۵۳۸۳۸۰۱۰۴

یزد: پاتوق کتاب.  ۰۳۵۳۶۲۴۰۵۵۰